Právní služby

Občanské právo

 • závazkové právo, sepis a kontrola občanskoprávních smluv
 • věcná práva, převody nemovitostí, služebnosti (věcná břemena), zástavní práva
 • náhrada škody
 • bezdůvodné obohacení
 • ochrana spotřebitele
 • autorská práva
 • vymáhání pohledávek

Obchodní právo

 • závazková práva, sepis a kontrola obchodněprávních smluv (kupní smlouva, smlouva o dílo atd.)
 • právo obchodních společností, zakládání a změna obchodních společností, družstev, spolků atd.
 • převod obchodních podílů
 • obchodní rejstřík
 • směnky
 • vymáhání pohledávek
 • spotřebitelské úvěry a půjčky

Insolvenční a konkurzní právo

 • výkon činnosti insolvenčního správce
 • sepis insolvenčních návrhů, věřitelských i dlužnických
 • sepis návrhů na oddlužení včetně společného návrhu manželů
 • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení a ve věřitelských orgánech
 • sepis přihlášek do insolvenčních řízení
 • sepis popěrných úkonů
 • zastupování v incidenčních sporech

Rodinné právo

 • úprava majetkového režimu manželů (smlouvy o zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů)
 • rozvod manželství
 • výživné manželů, dětí
 • úprava styku rodičů s dětmi
 • vypořádání majetku po rozvodu manželství (i pro účely rozvodu manželství)

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastoupení poškozených v trestním řízení
 • pomoc při podání vysvětlení

Správní právo

 • zastoupení ve správním řízení
 • přestupková řízení
 • pomoc správním orgánům a obcím při rozhodovací činnosti
 • náhrada škody vůči státu případně orgánu veřejné moci

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a o pracovní činnosti
 • výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru
 • žaloby na neplatnost výpovědi

Exekuce a výkon rozhodnutí

 • sepis návrhů na exekuci a výkon rozhodnutí a zastoupení v řízení
 • obrana proti exekuci
 • vyloučení majetku z exekuce

Rozhodčí řízení

 • sepis rozhodčích doložek
 • žaloby na neplatnost rozhodčích nálezů
 • zastupování v rozhodčím řízení

Ostatní služby

 • zastupování před obecnými soudy i před ústavním soudem
 • ověření pravosti podpisu učiněného před advokátem
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • úschova peněžních prostředků a listin

+420 722 442 148
+420 775 210 151

JUDr. Petr Horák, advokátní kancelář Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc, Česká republika