Poučení GDPR/AML

JUDr. Petr Horák, advokát, se sídlem Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc, s respektem k právu na ochranu osobních údajů, nakládá s osobními údaji tak, aby byly osobní údaje klientů chráněny a bylo zabráněno jejich zneužití.
Se zvláštním důrazem dbá na dodržování povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejm. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Níže naleznete informace o důležitých skutečnostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, které JUDr. Petru Horákovi v souvislosti s využitím jeho služeb poskytnete.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je JUDr. Petr Horák, advokát, IČO: 713 45 680, se sídlem Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc, e-mail: horak@akolomouc.cz, tel: 722 442 148

Kategorie osobních údajů (rozsah zpracování)

Údaje o klientovi (titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa bydliště, telefon, e-mail, IČ, DIČ) případně další údaje nezbytné pro poskytnutí právní pomoci klientovi a údaje získané v souvislosti s poskytnutím právní pomoci.

Všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby a další údaje nezbytné pro plnění povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících předpisů.

Právní důvod pro zpracování

Plnění právních povinností advokáta dle obecně závazných právních předpisů.

Výkon oprávněných zájmů advokáta při poskytování právní pomoci klientovi či v souvislosti s ní, které představují shromáždění skutečností a údajů, prokazujících řádný výkon advokacie.

Účel zpracování

Poskytování právních služeb klientovi a plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Forma zpracování údajů

Údaje mohou být zaznamenány jak v elektronické, tak listinné podobě spolu s dokumenty ověřující pravdivost údajů. Z dokladů, z nichž byly údaje ověřeny, mohou být pořizovány kopie a mohou být archivovány.

Příjemci osobních údajů

V nezbytné míře:

  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány a další)

  • Zaměstnanci advokáta, poskytovatelé správy počítačových systémů a účetní (daňový poradce) advokáta

  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání poskytování právní pomoci klientovi a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, „GDPR“, zákona č. 110/2019 Sb., (o zpracování osobních údajů) a podle zákona č. 253/2008 Sb., (zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících předpisů).

V případech zpracování osobních údajů v souvislosti plněním zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.

Práva klienta jakožto subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce - advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Orgán dozoru

Orgánem dozoru v případech zpracování osobních údajů v souvislosti plněním zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je Česká advokátní komora a Finanční analytický úřad.

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou v případech zpracování osobních údajů v souvislosti plněním zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je JUDr. Petr Horák, advokát, e-mail: horak@akolomouc.cz, tel: 722 442 148.