Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích

KSBR 30 INS 27428/2019

 Vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovitých věcí

JUDr. Petr Horák se sídlem U Sportovní haly 3, 779 00 Olomouc, jakožto insolvenční správce dlužníka: Ing. Karel Maňas, nar. 14.5.1956, bytem Pitín 256, 687 71 Pitín (dále jen jako ,,vyhlašovatel“), v souladu s usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 30 INS 27428/2019-B-17, jakožto osoba s dispozičním oprávněním k těmto nemovitostem:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 2844/40 orná půda,
spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 2844/48 ostatní plocha,
spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 2932/3 orná půda,
spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 2950/1 orná půda,

jak jsou tyto nemovitosti zapsány na LV č. 925 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod pro katastrální území Pitín (dále jen ,,Stavební pozemky“);

spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 1168/2 orná půda,
spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 1170 orná půda,
spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 5431/16 ostatní plocha,
spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 5889 trvalý travní porost,
spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 5927/2 lesní pozemek,

jak jsou tyto nemovitosti zapsány na LV č. 925 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod pro katastrální území Pitín (dále jen ,,Zemědělské pozemky“);

spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na pozemku parc.č. 4898, trvalý travní porost,

jak je tato nemovitost zapsána na LV č. 61 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod pro katastrální území Pitín (dále jen ,,pozemek na LV 61“);

spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 na pozemku parc. č. 4899, trvalý travní porost,

jak je tato nemovitost zapsána na LV č. 62 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod pro katastrální území Pitín (dále jen ,,pozemek na LV 62“);

spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 1870/65, orná půda,
spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 1870/66, orná půda,
spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 5350/10, ostatní plocha,

jak jsou tyto nemovitosti zapsány na LV č. 260 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod pro katastrální území Bojkovice (dále jen ,,pozemky na LV 260“);

 VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODÁNÍ NEJVYŠŠÍ NABÍDKY NA KOUPI PŘEDMĚTU PRODEJE

Podmínky prodeje:

 • nabídka musí být doručena písemně e-mailem na elektronickou adresu: horak@akolomouc.cz nebo poštou na adresu U Sportovní haly 3, 779 00 Olomouc, a to nejpozději do 30.11.2020;

 • nabídka musí obsahovat nabízenou kupní cenu, kontaktní (email nebo telefon) a identifikační údaje nabízejícího tak, aby nemohl být zaměněn s jinou osobou (v případě nabízejících manželů musejí být uvedeny údaje o obou manželích), u fyzické osoby musí být uvedeno zejména jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a bydliště, u právnické osoby název, adresa sídla a identifikační číslo; kupní cena musí být určena samostatně pro každý soubor nemovitostí, tedy zvlášť Stavební pozemky, zvlášť Zemědělské pozemky, zvlášť pozemek na LV 62, zvlášť pozemek na LV 61 a zvlášť pozemky na LV 260;

 • minimální nabídnutá kupní cena musí být alespoň:

  • pro Stavební pozemky ve výši 437.000,-Kč,

  • pro Zemědělské pozemky ve výši 47.000,-Kč,

  • pro pozemek na LV 61 ve výši 22.000,-Kč,

  • pro pozemek na LV 62 ve výši 12.000,-Kč,

  • pro pozemek na LV 260 ve výši 51.000,-Kč;

 • nabídka, která nebude obsahovat dostatečné identifikační údaje nabízejícího nebo nebude jasné, jakou kupní cenu nabízí a za jaký pozemek (soubor nemovitostí), bude automaticky vyřazena bez dalšího;

 • podáním nabídky nabízející potvrzuje, že měl před podáním nabídky možnost seznámit se faktickým i právním stavem předmětu prodeje. Nabízející bere na vědomí, že v případě, že bude jeho nabídka vybrána, že bude kupovat předmět prodeje ve stavu v jakém se nachází bez možnosti dodatečně uplatňovat jakékoliv vady;

 • nabízející podáním nabídky rovněž bere na vědomí, že předmět prodeje nelze použít jako zástavu pro případ financováním z hypotečního úvěru;

 • nabízející podáním nabídky bere na vědomí, že vyhlašovatel vybere nejvyšší obdrženou nabídku ve vztahu k té které nemovitosti (souboru nemovitostí) a v případě, že obdrží dvě a více nejvyšších nabídek s totožnou výší nabízené kupní ceny, vyhlásí ve vztahu k této nemovitosti (souboru nemovitostí) další kolo výběrového řízení; tím není dotčeno právo vyhlašovatele nevybrat žádnou z obdržených nabídek;

 • vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, jakož i odmítnout všechny obdržené nabídky;

 • nabízející podáním nabídky rovněž bere na vědomí, že vybrání nabídky nezakládá bez dalšího právo na uzavření kupní smlouvy, ale jedná se jen o výběr osoby, se kterou bude dále o prodeji jednáno a která má přednostní právo na uzavření kupní smlouvy za nabídnutou kupní cenu (kupující musí uhradit náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a kupní cena musí být zcela uhrazena nejpozději před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí);

 • nabízející, jehož nabídka byla vybrána bude vyrozuměn, a to e-mailem nebo na adresu, ze které nabídka přišla případně telefonicky; nabízející, jejichž nabídky nebyly vybrány vyrozuměni nebudou;

V Olomouci dne 26.10.2020

 

--------------------------------------

JUDr. Petr Horák, insolvenční správce

vyhlašovatel

Spisová značkaKSBR 30 INS 27428/2019
Způsob prodejeMIMO DRAŽBU - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ O NEJVYŠŠÍ NABÍDKU
Minimální kupní cenaDOHODOU
KontaktJUDr. Petr Horák, U Sportovní haly 3, 779 00 Olomouc, tel.: 722 442 148, email: horak@akolomouc.cz
Mgr. David Mikesz, tel: 775 210 151, email: office@akolomouc.cz

Kontaktní formulář

Jméno  Příjmení 
Telefon  E-mail 
Zpráva 

Všechny údaje jsou povinné.

+420 722 442 148
+420 775 210 151

JUDr. Petr Horák, advokátní kancelář U Sportovní haly 3, 779 00 Olomouc, Česká republika