Ne vždy je možné zachránit nemovitost vstupem do oddlužení

Mnoho dlužníků vstupujících do insolvence se snaží využít oddlužení s vidinou toho, že budou maximálně 5 let splácet dluhy v rámci splátkového kalendáře a byt či dům, který vlastní a ve kterém případně i žijí, jim zůstane. V tomto mylném názoru je v mnoha případech utvrzují i nejrůznější oddlužovací agentury, které jim nezřídka za značně vysokou odměnu slíbí, že dlužník projde oddlužením a že nemovitosti zůstanou nedotčeny.

Praxe je však zcela oddlišná. Je nutno si uvědomit, že oddlužení má pomoci nejen samotnému dlužníkovi, ale především má sloužit k tomu, aby věřitelé obdrželi co nejvíce ze svých pohledávek a co nejrychleji. Oddlužení fyzických osob probíhá dvěma způsoby, a sice častějším plněním splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové podstaty. Z těchto dvou variant se vybírá ta z nich, která je výhodnější pro věřitele a nikoliv pro samotného dlužníka. To, že dlužník v návrhu na oddlužení uvede, že žádá oddlužení plněním splátkového kalendáře, když zároveň vlastní zpeněžitelný byt, dům či jinou nemovitost nebo družstevní byt je zcela bezvýznamné. O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé, pokud mají snahu se insolvenčního řízení aktivně účastnit a pokud nikoliv, tak autoritativně o způsobu oddlužení rozhodne soud. V případě, že je tedy na začátku insolvenčního řízení předpoklad, že by prodejem nemovitosti dlužníka došlo k vyššímu a rychlejšímu uspokojení pohledávek věřitelů, soud zpravidla rozhodne o oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a nikoliv o oddlužení plněním splátkového kalendáře, jak si většina dlužníků přeje. Insolvenční správce ustanovený dlužníkovi tak většinou po posouzení celé majetkové situace dlužníka je schopen dlužníkovi říct, jakým způsobem bude oddlužení s největší pravděpodobností řešeno.

Dlužníci by tedy měli před podáním insolvenčního návrhu využít služeb advokátů, insolvenčních správců či bezplatných právních poraden, aby jim řádně vysvětlili celý průběh oddlužení včetně variant přicházejících v úvahu jeho řešení.

Máte-li tento nebo jiný právní problém neváhejte mě kontaktovat.

+420 722 442 148
+420 775 210 151

JUDr. Petr Horák, advokátní kancelář Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc, Česká republika